Bærekraft og Åpenhetsloven

Vi i Gullfunn er opptatt av klodens fremtid og vi tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor.

Vår ambisjon er at vi i løpet av 2023 har en helhetlig bærekraft-strategi som tar for seg hvordan vi ønsker å tilnærme oss fremtiden gjennom tiltak støttet opp under FN sine Bærekraftmål.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder selskapets egen virksomhet, leverandører og leverandørenes verdikjede. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for mulige brudd – og iverksette tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten plikt til å informere om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Vi har kartlagt våre forretningsforbindelser (fra rapporteringsåret 2023) og gjort en aktsomhetsvurdering av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Denne kartleggingen dannet grunnlaget for videre undersøkelser. Aktsomhetsvurderingen er risikobasert, noe som betyr at vi har prioritert områder hvor vi har identifisert potensiell høy risiko og hvor vi kan ha mest mulig positiv innvirkning.

Gullfunn operer i en bransje der mange leverandører bruker underleverandører med tilhold i Østen, i land der brudd på menneskerettigheter kan skje, og der arbeidsforholdene generelt og stedvis kan mistenkes å være kritikkverdige. Undersøkelsene avdekket ingen faktisk brudd, men derimot var pr i dag ikke tilstrekkelig oversikt over bruk av underleverandører. Vi anser det derfor som stor sannsynlighet for brudd i denne delen av verdikjeden. Det er derfor satt i gang tiltak for å undersøke dette nærmere, med hovedfokus på underleverandører brukt i verdikjeden for produksjon av egne merkevarer.

I vår egen organisasjon har menneskerettigheter og arbeidsforhold fått økt oppmerksomhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, prosjektplanlegging, medarbeiderdialoger og i kompetansehevingsprosesser.

Les hele redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven og vår Code of Conduct:

Åpenhetsloven

Code of Conduct

Spørsmål? Hvis du har spørsmål om hvordan Gullfunn AS arbeider for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre forretningspartnere og i leverandørkjeden, kan du henvende deg til:

support@gullfunn.zendesk.com